Referater

Referat fra generalforsamling i Yellow Inferno 2020

Dato: 30. august 2020

Lokation: Stalden Pool & Sportsbar

Deltagere: 32

1.   Valg af dirigent og referent

–     Mathias Neessen er valgt som referent og Dorthe Kristensen er valgt som dirigent

2.   Valg af stemmetællere

–     Laila Würtz og Inge Borg er valgt til stemmetællere

3.   Formandens beretning om for det forløbne år

–     Generalforsamling lykkes endelig at blive afholdt efter faciliteter har været lukket grundet corona. Tak til Stalden for at huse os.

–     Sportsligt har det været noget op og ned.

–     Dejligt at endetribunen er blevet rykket frem, det har givet bedre stemning på hele endetribunen.

–     Stor tak til tifogruppen, for deres store arbejde og mange nye tifoer.

–     Vi er gået fra 40 til knap 120 medlemmer.

–     Masser af gode busture både til Odense, Herning og Vojens. Samt mange deltagere til nytårskur og julebanko, vi håber på flere arrangementer alt efter hvad corona tillader.

–     Mange plusser som viser en vejen for fremtiden og en god sæson på trods af corona og tidlig sæsonafslutning.

4.   Fremlæggelse af regnskab

–     120 medlemmer af fanklubben har givet 11.000 i indtægter.

–     Vi har solgt sæsonkort for 80.000,-

–     Der er solgt for 28.150 på busturene

–     Alt i alt har der været indtægter på 128.450,-

–     Der har været udgifter til busture på cirka 16.000,-

–     Drikkevarer og indkøb til julebanko og arrangementer på cirka 12.000.

–     Udgifter til tifoarbejde på 9.500,-

–     Udgifter til sæsonkort på 77.000,-

–     I alt er der brugt 122.356,-

–     Dette giver et overskud for regnskabsåret 2019/2020 på: 6.094,-

5.   Forslag til kontingent for den kommende sæson

–     Den normale pris på 100,- for voksne og 50,- for børn fastholdes også for den kommende sæson.

6.   Behandling af indkomne forslag

–     Der er kommet 1 forslag ind fra et medlem. Forslaget er at man ikke kan være medlem af en anden fangruppering og samtidig stille op til bestyrelsen hos Yellow Inferno.

–     Flere medlemmer mener at dette er et voldsomt indgreb for medlemmer der kun prøver at støtte fanklubbens arbejde selvom de mødes under andet navn før og efter kampene. Dette forslag trækkes efter dialog tilbage af forslagsstilleren.

–     Desuden har bestyrelsen selv forslag til ændring af fanklubbens vedtægter.

1.   Bestyrelsen skæres ned med 1 medlem og 1 suppleant, så bestyrelsen fremover består af formand, næstformand, kasserer, 2 medlemmer og 2 suppleanter.

2.   Man skal have været medlem af fanklubben i minimum 1 sæson før man kan stille op til bestyrelsen. Dette betyder at man skal være meldt ind i fanklubben inden for den første måned efter sæsonen er startet.

–     Disse ændringer bliver enstemmig vedtaget af generalforsamling og træder i kræft fra denne generalforsamling.

7.   Der er stillet stillet et mistillidsvotum fra deltager Kim Arnsbæk om et mistillidsvotum til formanden og kassereren.

–     Mistillidsvotummet stilles fordi der har været tvivl om formandens og kassererens arbejde og fordeling af opgaver.

–     Dette forslag bliver sat til afstemning på generalforsamlingen og skal afgøres ved simpelt flertal. Stemmerne fordeler sig på 2 blanke, 7 imod og 20 for. Derfor er forslaget vedtaget og formand og kasserer går derfor af.

–     Svenne Christensen stiller op og takker Michael og giver sit syn på fanklubben og tiden med Michael som formand.

8.   Valg af formand

–     Stillerene af mistillidsvotummet ved Kim Arnsbæk peger dernæst på Mathias Neessen som ny formand. Dette forslag sendes til afstemning.

–     Der er ingen modkandidater, og derfor er Mathias valgt som ny formand, og sidder den nuværende periode ud og er på valg igen i 2021.

9.   Valg af næstformand

–     Marcus Buchholtz stiller sig til rådighed som næstformand.

–     Der er ingen modkandidater og derfor er Marcus valgt som næstformand enstemmig.

10. Valg af kasserer

–     Dorthe Kristensen stiller sig til rådighed til denne post og vælges uden modkandidater.

11.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

–     Inden valget, takker Anders af for denne gang, tak til ham for indsatsen.

–     Liane Thordal og Svenne Christensen ønsker at stille op til disse poster, og vedtages uden modkandidater.

12. Valg af 2 suppleanter

–     Ann Mathiasen og Kasper Buch Petersen stiller sig til rådighed som suppleanter, og er derfor valgt uden modkandidater.

– Dermed ser bestyrelsen for det kommende år således ud:

Formand: Mathias Neessen

Næstformand: Marcus Buchholtz

Kasserer: Dorthe Kristensen

Medlem: Svenne Christensen

Medlem: Liane Thordal

Suppleant: Ann Mathiasen

Suppleant: Kasper Buch Petersen

13. Valg af revisor

–     Inge Borg er valgt uden modkandidater, og valgt til denne opgave.

14. Eventuelt

–     Forslag til tættere samarbejde omkring tifo mellem YI og Alpha Crew. Generelt en tættere dialog med Alpha Crew for at forbedre stemning til gavn for alle. Alpha Crew er også åbne for en tættere dialog og bedre samarbejde.

–     Maj-britt vil gerne have at folk med flag til at tage hensyn og bruge dem mindre når der bliver spillet.

–     Dorthe tager også ordet og takker Michael for arbejdet som formand og det han har bidraget til fanscenen i Esbjerg.

Michael takker af for 4 gode år som formand og afslutter årets generalforsamling. 

Underskrifter:

_______________________

Mathias Neessen – Formand

_______________________

Dorthe Kristensen – Dirigent